• data 02 listopada 2023
 • Aktualności

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DOTACYJNY ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII NA ROK 2024

ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii inaugurują OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DOTACYJNY ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII NA ROK 2024. Wnioski będzie można składać od 15 listopada 2023 r. Poznaj szczegóły programu.

ZŁÓŻ WNIOSEKPREAMBUŁAW całej historii sztuka odgrywała główną rolę w rejestrowaniu i odzwierciedlaniu stanu społeczeństw i świata przyrody, w którym społeczeństwa istnieją. Chociaż potrzebujemy racjonalnej, praktycznej wiedzy naukowej, potrzebujemy również wyjątkowych osobistych, estetycznych odpowiedzi, których dostarcza sztuka. Te reakcje mogą angażować osobiste wartości i emocje, które są tak istotne w motywowaniu do działania.

Obecnie ludzkość musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami środowiskowymi takimi jak kurczenie się zasobów nieodnawialnych, zanikanie bioróżnorodności, degradacja Ziemi, ograniczony dostęp do czystej wody pitnej. Musi także radzić sobie z narastaniem wielu problemów społecznych takich jak głód, niepokoje społeczne czy wręcz konflikty dotyczące dostępu do kurczących się zasobów.

Powyższe problemy nakładają się na inne niekorzystne zjawiska: biedę, nierówność, brak dostępu do edukacji, czy podstawowej opieki zdrowotnej. Polska wielu z tych problemów nie unika. Wystarczy wspomnieć, że co czwarty Polak w wieku 16+ czuje się dyskryminowany – wynika z badania IRCenter przeprowadzonego dla agencji Newseria w 2023 r.

Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszyscy znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym, kiedy to musimy obrać inną drogę rozwoju, w oparciu o szacunek i dobrostan dla środowiska i ludzi.

Sztuka współczesna, wraz ze swoim ścisłym związkiem z czasem, w którym powstaje, ma intelektualną i twórczą zdolność bycia potężnym transdyscyplinarnym czynnikiem zmian.

Krytyczne i kreatywne myślenie zarówno artystów i artystek, kuratorów i kuratorek jak i animatorów i animatorek kultury zapewnia wyjątkowy i innowacyjny sposób angażowania się zarówno w wyzwania, jak i w potrzeby edukacji wynikające z konieczności budowania świadomości tych wyzwań.

Sztuka może tworzyć nowe sojusze ponad granicami geograficznymi, dyscyplinami akademickimi i demografią społeczną, i może po prostu dostarczać katalizatora, który potrafi ukłuć nasze zbiorowe sumienie.

Potencjał sztuki do przekształcania społeczeństwa, a także jej zdolność do wspierania sprawczości i inspirowania poczucia nadziei, odpowiedzialności i troski jest znana od dawna, a praktyki artystyczne mogą przyczynić się do głębokiego emocjonalnego uczenia się na temat zrównoważonego rozwoju.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie („ERGO Hestia”), jako fundator i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii („Fundacja APH”) od ponad dwóch dekad korzystają z języka sztuki budując platformę dialogu społecznego, jednocześnie wspierając rozwój polskiej sceny artystycznej. Dążąc do kreatywnego, twórczego bycia w świecie szukamy w działaniach artystycznych umiejętnego stawiania lub odnajdywania pytań, w jaki sposób kształtujemy i modelujemy świat, w którym żyjemy.


DEFINICJESpołeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) obejmuje jakościowe działania firm, które w ramach swojej działalności dobrowolnie uwzględniają w swoich decyzjach biznesowych swój wpływ na interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024CEL


Program dotacyjny na 2024 rok („Program”) służy wspieraniu praktyk i projektów artystycznych pozwalających lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości i poszerzać nasze wyobrażenia o przyszłości, otwierając nasze umysły na nowe scenariusze zmian.

Celem Programu jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych lub zbiorowych, realizowanych w 2024 roku, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Działania realizowane w ramach Programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.


ZAŁOŻENIA


Założenia Programu, scharakteryzowane poniżej, szczegółowo opisuje Regulamin Programu oraz wzór umowy dotacyjnej, zawieranej z poszczególnymi beneficjentami w związku 
z przyznaniem przez Fundację APH dotacji.


Beneficjenci Programu


O przyznanie dotacji z Programu może ubiegać się:
  1. Instytucja kultury organizująca we własnych przestrzeniach wystawienniczych profesjonalne pokazy sztuk wizualnych i prowadząca działania upowszechniające, programy animacyjne i edukacyjne na rzecz społeczności tworząc tym samym przestrzeń dla wymiany poglądów, zwana w programie instytucją wnioskującą.
  Warunkiem ubiegania się o dotację jest dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, wskazaniem osoby kuratora/kuratorki, listą twórców/twórczyń i programem działań edukacyjnych towarzyszących wystawie. Uwzględnienie w projekcie twórczości laureatów i finalistów konkursu APH z lat 2002-2022 będzie dodatkowym atutem;

  2. ARTYSTA, ARTYSTKA, na podstawie złożonego projektu swojej wystawy z dołączonym listem intencyjnym instytucji, w której wystawa ma być zrealizowana, przy czym warunkiem ubiegania się o dotację jest dostarczenie cv i portfolio artysty, artystki oraz adresów innych źródeł, które dokumentują dotychczasową pracę twórczą, zarys koncepcji i tematyki wystawy zgodny z celami i działaniami edukacyjnymi Programu, a także list intencyjny Instytucji Realizującej w sprawie organizacji wystawy na podstawie projektu i dzięki otrzymanej dotacji wraz ze wskazaniem terminu proponowanej wystawy.


  Założenia programowe i edukacyjne


  1. Propozycje projektów winny uwzględniać tematy kluczowe w Społecznej odpowiedzialności biznesu oraz istotne dla budowania Zrównoważonego rozwoju w zakresie czynników ESG, między innymi takie, jak: zapewnienie ludziom równych szans, przeciwdziałanie wyłączeniu (wykluczeniu) społecznemu, przeciwdziałanie dyskryminacji, wartość w budowaniu dialogu międzypokoleniowego, konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Istotne jest, aby z projektów wynikały benefity płynące z ochrony wyżej wskazanych wartości 
i prowokowały dyskurs społeczny oraz działania w obronie tych idei.

  2. Projekty powinny także zawierać opis koncepcji programu edukacyjnego, towarzyszącego wystawie, w tym przewidywać aktywny udział odbiorców wystawy w działaniach edukacyjno-animacyjnych. Organizowane wraz z wystawą wydarzenia winny odpowiadać na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców, takich m.in. jak osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby komunikujące się w Polskim Języku Migowym czy osoby w spektrum autyzmu.


  Wysokość dotacji


  Łączna kwota dotacji na rok 2024 wynosi 500 000 zł.
  W Programie Dotacyjnym zostanie przyznanych w 2024 roku maksymalnie 7 dotacji, w tym 3 na projekty realizowane do końca sierpnia 2024, pozostałe 4 na projekty realizowane do końca lutego 2025 przy czym:

  1. Dotacja dla instytucji kultury zakłada przyznanie maksymalnie 5 dotacji w roku 2024 do wysokości do 80 000 zł
  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
  każda, do realizacji przez instytucję wnioskującą zgodnie z założeniami budżetowymi projektu;
  2. Dotacja indywidualna dla artysty/artystki zakłada przyznanie maksymalnie dwóch dotacji w roku 2024 w wysokości
  do 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, do realizacji przez instytucję realizującą dotację indywidualną zgodnie z założeniami budżetowymi projektu.

  Założeniem projektu jest transparentność realizacji założeń budżetowych projektu.
  Kwota dotacji przeznaczona jest w całości na:
  - wynagrodzenia artystów, artystek i kuratorów,
  - realizację wystawy
  - projekty i działania edukacyjne
  - promocję


  Tryb i terminy składania wniosków i realizacji projektów


  1. Dla instytucji kultury będącej instytucją wnioskującą
  a) Do 30 grudnia 2023 r. dla instytucji, w których wystawy odbędą się do 30 sierpnia 2024 r.
  b) do 28 lutego 2024 r. dla instytucji, w których wystawy odbędą się pomiędzy 31 lipca 2024 r. a 28 lutego 2025 r.
  2. Dla artysty/artystki do 31 stycznia 2024 r.

  Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę internetową Programu klikając w przycisk „Złóż wniosek”.


  ZŁÓŻ WNIOSEK  FAQ  Załączniki
  Regulamin Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024
  Zał. nr 1 – umowa dotacyjna (wzór)
  Zał. nr 2 – sprawozdanie z realizacji dotacji (wzór)
  Zał. nr 3 – klauzula informacyjna


Następny