Kto może zgłosić swój projekt wystawy do Programu?
Każdy artysta i artystka, także w zespołach. Nie ma limitu wieku ani liczby osób współtworzących dany projekt. Kwota dotacji przeznaczona na wynagrodzenia dla artystów / artystek zostanie podzielona przez liczbę osób biorących udział w wystawie.
Instytucja kultury z siedzibą w Polsce, organizująca we własnych przestrzeniach wystawienniczych profesjonalne pokazy sztuk wizualnych i prowadząca działania upowszechniające, programy animacyjne i edukacyjne na rzecz społeczności. Program dedykowany jest zarówno do instytucji prywatnych, jak i publicznych, w tym organizacje pozarządowe, dysponujące własną przestrzenią wystawienniczą. Planowana wystawa może być pokazem indywidualnym, jak i zbiorowym.

Jako artysta/artystka składający/a wniosek czy muszę przedstawić zarys działań edukacyjnych?
Tak, w porozumieniu z Instytucją Realizującą należy złożyć zarys działań edukacyjnych.

Co musi zawierać wniosek?
Instytucja kultury musi dostarczyć kompletną koncepcję wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, wskazać osoby kuratora, kuratorki, listy twórców, twórczyń oraz program działań edukacyjnych towarzyszących wystawie.
Artysta, artystka musi przedstawić projekt planowanej wystawy wraz z planowanym terminem wystawy, list intencyjny instytucji, w której wystawa ma zostać zrealizowana, cv i portfolio wraz z innymi materiałami dokumentującymi dotychczasową działalność. W projekcie wystawy musi zostać zawarty zarysu koncepcji i tematyki wystawy zgodny z celami i działaniami edukacyjnymi Programu.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć poprzez stronę internetową Fundacji APH, na elektronicznym formularzu, mieszczącym się pod adresem: www.artystycznapodrozhestii.pl, w zakładce: Program dotacyjny, klikając w przycisk: „Złóż wniosek”.
Wnioski przekazane Fundacji APH w inny sposób (np. w wersji papierowej lub emailem) nie będą rozpatrywane.

Ile wniosków może złożyć instytucja kultury i artysta/artystka?
Każda instytucja kultury oraz artysta/artystka mogą złożyć po 1 wniosku. Artyści / artystki mogą zarówno zgłosić własny projekt wystawy, jak i zostać zaproszone przez instytucję kultury, o ile będą to różne projekty.
Instytucja realizująca nie może wydać więcej listów intencyjnych niż 1.

Czy projekt może być realizowany poza granicami Polski?
Nie, projekt musi zostać zrealizowany w Polsce.

Czy projekt wystawy musi zostać zrealizowany w przestrzeni instytucji kultury lub instytucji realizującej?
Dopuszcza się możliwość zrealizowania projektu w innej uzgodnionej z Fundacją APH przestrzeni, mieszczącej się na terytorium Polski, o ile miejsce, w którym odbywać się będzie wystawa oraz wydarzenia towarzyszące będzie dostosowane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Koniecznym warunkiem jest przystosowanie danej przestrzeni, obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Dostępność wystawy dla niewidomych i słabowidzących będzie dodatkowym atutem.

Jakie są terminy składania wniosków, ogłoszenia wyników i realizacji projektów?
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Instytucja Kultury
I nabór: do 30 grudnia 2023 (dla projektów realizowanych do 30 sierpnia 2024
II nabór: do 28 lutego 2024 (dla projektów realizowanych między 31 lipca a 29 grudnia 2024)
Artysta Artystka
do 31 stycznia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Instytucja Kultury
I nabór: do 31 stycznia 2024
II nabór: do 30 marca 2024
Artysta Artystka
do 29 lutego 2024

Czy wystawa musi zakończyć się do końca 2024 roku?
Nie, wystawy z II naboru dla instytucji kultury oraz artystów i artystek mogą zakończyć się 28 lutego
2025 r.

Jak wygląda proces oceniania wniosków?
Procedura oceniania wniosku o dotację i Projektu składa się z dwóch etapów.
W pierwszej kolejności wniosek podlega ocenie formalnej. Jeśli wniosek jest wypełniony prawidłowo, przechodzi do analizy pod kątem zgodności z celami i założeniami Programu.
Ocenie formalnej podlega weryfikacja, czy:
a. wniosek złożony został w terminie,
b. wniosek złożony został zgodnie z procedurą składania,
c. wniosek został podpisany przez osobę umocowaną do działania w imieniu wnioskodawcy,
d. cele Projektu są zgodne z celami Programu,
e. harmonogram realizacji Projektu jest zgodny z harmonogramem Programu,
f. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza przewidzianego w Programie limitu,
g. nie występują koszty, które nie mogą być finansowane w ramach dotacji.
Ocenie merytorycznej podlega w szczególności:
a. temat wystawy,
b. wybór artystów i artystek oraz dobór ich prac na wystawę,
c. uzasadnienie zgodności z założeniami Programu,
d. rodzaj i harmonogram działań w ramach programu edukacyjno-animacyjnego,
e. oryginalność Projektu,
f. zakładany zasięg i oddźwięk społeczny Projektu.

Jak wyglądają następne kroki w przypadku zakwalifikowania się do programu?
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie Fundacji APH. Po ogłoszeniu wyników konkursu pracowniczka / pracownik skontaktuje się z osobą kontaktową podaną we wniosku w celu uzgodnienia daty podpisania umowy dotacyjnej. Wypłata przyznanej dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej.