Kto może zgłosić swój projekt wystawy do Programu?
Każdy artysta i artystka, także w zespołach. Nie ma limitu wieku ani liczby osób współtworzących dany projekt. Kwota dotacji przeznaczona na wynagrodzenia dla artystów / artystek zostanie podzielona przez liczbę osób biorących udział w wystawie.
Instytucja kultury z siedzibą w Polsce, organizująca we własnych przestrzeniach wystawienniczych profesjonalne pokazy sztuk wizualnych i prowadząca działania upowszechniające, programy animacyjne i edukacyjne na rzecz społeczności. Program dedykowany jest zarówno do instytucji prywatnych, jak i publicznych, w tym organizacje pozarządowe, dysponujące własną przestrzenią wystawienniczą. Planowana wystawa może być pokazem indywidualnym, jak i zbiorowym.

Jako artysta/artystka składający/a wniosek czy muszę przedstawić zarys działań edukacyjnych?
Tak, w porozumieniu z Instytucją Realizującą należy złożyć zarys działań edukacyjnych.

Co musi zawierać wniosek?
Instytucja kultury musi dostarczyć kompletną koncepcję wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, wskazać osoby kuratora, kuratorki, listy twórców, twórczyń oraz program działań edukacyjnych towarzyszących wystawie.
Artysta, artystka musi przedstawić projekt planowanej wystawy wraz z planowanym terminem wystawy, list intencyjny instytucji, w której wystawa ma zostać zrealizowana, cv i portfolio wraz z innymi materiałami dokumentującymi dotychczasową działalność. W projekcie wystawy musi zostać zawarty zarysu koncepcji i tematyki wystawy zgodny z celami i działaniami edukacyjnymi Programu.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć poprzez stronę internetową Fundacji APH, na elektronicznym formularzu, mieszczącym się pod adresem: www.artystycznapodrozhestii.pl, w zakładce: Program dotacyjny, klikając w przycisk: „Złóż wniosek”.
Wnioski przekazane Fundacji APH w inny sposób (np. w wersji papierowej lub emailem) nie będą rozpatrywane.

Ile wniosków może złożyć instytucja kultury i artysta/artystka?
Każda instytucja kultury oraz artysta/artystka mogą złożyć po 1 wniosku. Artyści / artystki mogą zarówno zgłosić własny projekt wystawy, jak i zostać zaproszone przez instytucję kultury, o ile będą to różne projekty.
Instytucja realizująca nie może wydać więcej listów intencyjnych niż 1.

Czy projekt może być realizowany poza granicami Polski?
Nie, projekt musi zostać zrealizowany w Polsce.

Czy projekt wystawy musi zostać zrealizowany w przestrzeni instytucji kultury lub instytucji realizującej?
Dopuszcza się możliwość zrealizowania projektu w innej uzgodnionej z Fundacją APH przestrzeni, mieszczącej się na terytorium Polski, o ile miejsce, w którym odbywać się będzie wystawa oraz wydarzenia towarzyszące będzie dostosowane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Koniecznym warunkiem jest przystosowanie danej przestrzeni, obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Dostępność wystawy dla niewidomych i słabowidzących będzie dodatkowym atutem.

Jakie są terminy składania wniosków, ogłoszenia wyników i realizacji projektów?
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Instytucja Kultury
I nabór: do 30 grudnia 2023 (dla projektów realizowanych do 30 sierpnia 2024
II nabór: do 28 lutego 2024 (dla projektów realizowanych między 31 lipca a 29 grudnia 2024)
Artysta Artystka
do 31 stycznia 2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Instytucja Kultury
I nabór: do 31 stycznia 2024
II nabór: do 30 marca 2024
Artysta Artystka
do 29 lutego 2024

Czy wystawa musi zakończyć się do końca 2024 roku?
Tak, do 29 grudnia 2024 r.

Jak wygląda proces oceniania wniosków?
Procedura oceniania wniosku o dotację i Projektu składa się z dwóch etapów.
W pierwszej kolejności wniosek podlega ocenie formalnej. Jeśli wniosek jest wypełniony prawidłowo, przechodzi do analizy pod kątem zgodności z celami i założeniami Programu.
Ocenie formalnej podlega weryfikacja, czy:
a. wniosek złożony został w terminie,
b. wniosek złożony został zgodnie z procedurą składania,
c. wniosek został podpisany przez osobę umocowaną do działania w imieniu wnioskodawcy,
d. cele Projektu są zgodne z celami Programu,
e. harmonogram realizacji Projektu jest zgodny z harmonogramem Programu,
f. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza przewidzianego w Programie limitu,
g. nie występują koszty, które nie mogą być finansowane w ramach dotacji.
Ocenie merytorycznej podlega w szczególności:
a. temat wystawy,
b. wybór artystów i artystek oraz dobór ich prac na wystawę,
c. uzasadnienie zgodności z założeniami Programu,
d. rodzaj i harmonogram działań w ramach programu edukacyjno-animacyjnego,
e. oryginalność Projektu,
f. zakładany zasięg i oddźwięk społeczny Projektu.

Jak wyglądają następne kroki w przypadku zakwalifikowania się do programu?
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie Fundacji APH. Po ogłoszeniu wyników konkursu pracowniczka / pracownik skontaktuje się z osobą kontaktową podaną we wniosku w celu uzgodnienia daty podpisania umowy dotacyjnej. Wypłata przyznanej dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej.