( tekst jednolity z dnia 9 lipca 2014 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundacja Artystyczna Podróż Hestii”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 21226./2014, sporządzonym w dniu 30 czerwca 2014 roku przez notariusza Annę Tarasiuk, prowadzącą Kancelarię Notarialną w .Gdyni przy ul. Armii Krajowej 28/8., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Sopot.

§ 4

Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania założonych przez siebie celów społecznych.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzone we współpracy z innymi podmiotami.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, zwane dalej „ośrodkami zamiejscowymi”.
 2. Fundacja utrzymuje ośrodek zamiejscowy w Warszawie, w którym znajdować się będzie Biuro Fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej, wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 8

 1. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w Regulaminie Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie promowania młodych artystów polskich, w szczególności poprzez organizowanie cyklicznego konkursu z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych pod nazwą „Artystyczna Podróż Hestii”.

§ 10

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez:
  1. przeprowadzanie konkursów z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych w Polsce i poza jej granicami w tym konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”,
  2. organizowanie wystaw artystycznych promujących młodych i obiecujących polskich artystów,
  3. fundowanie stypendiów i nagród dla młodych artystów,
  4. organizowanie konferencji, seminariów, imprez w kraju i za granicą z zakresu sztuk pięknych,
  5. działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie publikacji wydawnictw dotyczących promowania młodych polskich artystów oraz działań i akcji artystycznych i kulturalnych,
  6. stworzenia kolekcji dzieł sztuki wybranych młodych artystów,
  7. współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Polski w zakresie promowania młodej sztuki i edukacji artystycznej,
  8. współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie promowania, wzmacniania i propagowania młodej sztuki polskiej i wymiany międzynarodowej,
  9. prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej dla różnych grup odbiorców w zakresie edukacji artystycznej, humanistycznej, społecznej oraz edukacji przez sztukę.

 

§ 11

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi jej członkowie, członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
 4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 12

Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 9 Statutu, Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celem Fundacji.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 13

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na fundusz założycielski składa się wniesiona przez Fundatora w kwota pieniężna w wysokości 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, z tego 50 000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczonych jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 15

 1. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych,
  3. środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami ,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  6. odsetek z lokat bankowych.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundacje przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

 

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§ 17

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Nadzorcza Fundacji
2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z tą działalnością, z zastrzeżeniem §19 ust.3 pkt 3.
3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji.
RADA NADZORCZA FUNDACJI

§ 18

 1. Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym, powoływanym przez Fundatora.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą:
  1. być członkami organu zarządzającego Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. 4. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
  3. choroby lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady,
  4. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§19

Rada Nadzorcza Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§20

 1. Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 3. Każdy członek Rady Nadzorczej Fundacji ma jeden głos.

 

§ 21

Zakres kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji obejmuje:

 1. prowadzenie kontroli działalności Zarządu Fundacji,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
 3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
 5. zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji o zatrudnieniu osób w ramach Biura Fundacji,
 6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 8. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
 9. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Fundacji zobowiązań lub dokonania wydatków o wartości przekraczającej jednorazowo 50000 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu oraz o wartości przekraczającej 200000 zł brutto ( słownie: dwieście tysięcy złotych) skumulowanych w stosunku do jednego podmioty w ciągu jednego roku obrotowego.

 

§ 22

 1. Zarząd Fundacji składa na piśmie Radzie Nadzorczej Fundacji sprawozdanie z działalności przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Rada Nadzorcza Fundacji zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji zwykłą większością głosów.

 

§ 23

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji ma charakter doradczy.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 24

 1. Zarząd Fundacji jest obligatoryjnym organem Fundacji powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu ustala i zatwierdza Fundator.

 

§ 25

Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 26

 1. Działalność, organizację pracy i zasady wynagradzania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustanawiany przez Fundatora.
 2. Zarząd może prowadzić swoje działania z pomocą Biura Fundacji, którego zasady funkcjonowania, określi w odrębnym Regulaminie.

 

§ 27

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym.
 2. Do zawierania umów z członkami Zarządu upoważniony jest Fundator.

 

§ 28

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Programowej Fundacji oraz Rady Nadzorczej Fundacji i Fundatora.

§ 29

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należą w szczególności następujące sprawy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. ustalanie regulaminu określającego organizację i działalność Biura Fundacji,
 5. tworzenie i znoszenie ośrodków zamiejscowych Fundacji,
 6. ustalanie Regulaminu Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień,
 7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 8. Zaciąganie bez zgody Rady nadzorczej zobowiązań do dokonywania wydatków o wartości przekraczającej jednorazowo 50000 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu oraz o wartości przekraczającej 200000 zł brutto ( słownie: dwieście tysięcy złotych) skumulowanych w stosunku do jednego podmioty w ciągu jednego roku obrotowego
 9. Przygotowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej Fundacji do zatwierdzenia nastepujących dokumentów:
  1. rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji wraz z planowanycm budżetem wydatków
  2. Sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
  3. rocznych sprawozdań finansowych Fundacji
  4. decyzji zatrudnienia osób w ramach Biura Fundacji

 

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Zarząd, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 31

 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu, a przy Zarządzie dwuosobowym – obecność obydwu członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, uchwały Zarządu podejmowane są jednoosobowo.

 

§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 33

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
  2. 47.79.Z – Sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
  3. 58.1 – Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  4. 79.12.Z – Działalności organizatorów turystyki,
  5. 82.30.Z – Działalność związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  6. 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,
  7. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  8. 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
  9. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
 2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 34

Decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym zmiany celu Fundacji, podejmuje Fundator.

 

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 36

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z decyzji Fundatora, o której mowa w ust.1.

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.